วันที่ 21 มกราคม 2564 – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) สามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อย่างเหมาะสม จึงออกประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 43) เพื่อผ่อนคลายให้เปิดสถานประกอบการ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่เคยสั่งปิดไว้เป็นการชั่วคราวให้สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  1. อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก และสถาบันการศึกษาทุกประเภท
  2. โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
  3. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ รวมทั้ง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบันเทิง
  4. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป
  5. รถโดยสารประจำทางสาธารณะ หมวด ๓ สายที่ ๘๑๕ เส้นทาง มุกดาหาร – ระยองของบริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด

โดยเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือผู้ดูแลสถานที่ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายประกาศ ฯ อย่างเคร่งครัด มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม และมาตรการแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่