สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงก่อสร้างภูมิทัศน์เมือง ถนนสาย 212 – ภูมโนรมย์ – หอแก้วมุกดาหาร โดยปรับปรุงบริเวณวงเวียนน้ำพุเป็นหอนาฬิกาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คเมืองมุกดาหาร

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงก่อสร้างภูมิทัศน์เมือง ถนนสาย 212 – ภูมโนรมย์ – หอแก้วมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนส่วนราชการ ผู้แทน อบจ. ประธานชุมชนในเขตเทศบาล หอการค้า ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น

นายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย นักผังเมืองชำนาญการพิเศษสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้รับงบประมาณพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก ปรับปรุงก่อสร้างภูมิทัศน์เมือง ถนนสาย 212 – ภูมโนรมย์ – หอแก้วมุกดาหาร เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุก งบประมาณสิบล้านบาท จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้จัดทำแบบรูปรายการแล้วเสร็จ และเพื่อยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และสร้างแหล่งปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชน จึงได้ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดแบบรูปรายการโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยก่อสร้างหอนาฬิกาแทนวงเวียนน้ำพุเดิม ปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกโรงเรียนมุกดาลัย และจัดภูมิทัศน์ถนนพิทักษ์พนมเขต ทั้งนี้ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จสามารถรองรับนักท่องเที่ยว และประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม รองรับการจัดกิจกรรมภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสนุก และเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร