จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้

  • ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 – 27 มีนาคม 2564) และ
  • ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564) โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนอำเภอ

ตัวอย่างการกรองข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

หมายเหตุ เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัครทั้ง 3 เบอร์ เพียงแต่นำเสนอข้อมูลผู้รับสมัครเลือกตั้ง ฯ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเท่านั้น