จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่ง/ประกาศจังหวัด เพื่อบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนสำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ดังนี้

(๑) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ฯ (ฉบับที่ ๕๔) เพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการทำงานในรูปแบบ Work from Home


(๒) คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๔ เพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ


(๓) คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๕๑๖/๒๕๖๔ เพื่อปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(๔) คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๕๗๗/๒๕๖๔ เพื่อห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเพิ่มการขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่ / แบบคำร้องขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร