โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 สำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการตรวจ โดยวิธี Nasal Swap PCR for COVID – 19 ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

เปิดให้บริการ วันที่ 11 – 16 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

อัตราค่าบริการ 2,200 บาท (ไม่สามารถเบิกได้)

สถานที่ตรวจ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร