จังหวัดมุกดาหาร ออกประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) กำหนดเริ่มลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” ทั้ง Line Official Account และแอปพลิเคชัน ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

(2) เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีน โดยสามารถลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ผ่านโรงพยาบาลที่ตนมีสิทธิรักษาพยาบาล รพ.สต. สถานีอนามัย และลงทะเบียนจองผ่านเครือข่าย อสม.

(3) องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดในลักษณะที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารขอให้ความมั่นใจว่า จากผลการศึกษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ที่ฉีดในประเทศไทย พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และจะเป็นมาตรการในการป้องกันโรคที่สำคัญเพื่อ
มุ่งลดจำนวนผู้ป่วยและให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศต่อไป

อ่านประกาศจังหวัดฉบับเต็ม คลิกที่นี่