ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค

๑ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
๒ สถานที่สำหรับจัดให้มีการซ้อมหรือเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา สนามม้า และสถานที่
อื่นใดในทํานองเดียวกัน รวมทั้งห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท
๓ สวนน้ำ สวนสนุก สระว่ายน้ำ
๔ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และเครื่องเล่นลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเป่าลม
บ้านลม บ้านบอล หรือเครื่องเล่นอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่ตั้งอยู่ในตลาดน้ำ ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
๕ โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
๖ ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต
๗ โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้
๘ โรงภาพยนตร์
๙ สนามมวย สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย
๑๐ สถานที่สักและเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

๑ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

๒ ห้ามการจัดงาน/กิจกรรมทุกประเภท รวมถึงการจัดอบรม สัมมนา การจัดเลี้ยง และ กิจกรรมทางสังคม พิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๕๐ คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมุกดาหาร หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาอนุญาตกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมงานได้ไม่เกิน ๑๐๐ คนเท่านั้น สำหรับผู้จัดกิจกรรมให้ยื่นขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ณ ท้องที่ที่จัดกิจกรรม (ยกเว้นงานศพ สามารถยื่นก่อนจัดพิธี) ตามแบบคำร้องขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม โดยห้ามมิให้มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณที่จัดงานโดยเด็ดขาด

๓ ให้งดการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๔

๔ ห้ามมิให้มีการจัดแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรี หมอลำ รถแห่ ทั้งในอาคารและสถานที่กลางแจ้ง

๕ ห้ามจัดกิจกรรมการเข้าค่าย การถ่ายภาพยนตร์ และรายการทีวี

๖ ห้ามมิให้มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่อื่นใดซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หรืออาจเป็นสถานที่ที่ประชาชนรวมตัวกันเพื่อการพักผ่อน อาทิ อุทยาน อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ ๒ ฯลฯ

กำหนดมาตรการควบคุมที่จําเป็นอย่างเร่งด่วน

การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้การบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา และต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างสองเมตร หรือหนึ่งเมตรแบบมีฉากกั้น กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันให้พิจารณาเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม
๒ การจําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จําหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
๓ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จํากัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สำหรับส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ให้งดการให้บริการ
๔ กิจการ หรือกิจกรรม ที่เปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และถือปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A คือ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ
ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ/หรือ “หมอชนะ” โดยเคร่งครัด

มีผลตั้งแต่วันที่ 15-27 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2033/2564 ฉบับเต็ม คลิกที่นี่