จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 – 24 มิถุนายน 2564 ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2458/2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ดังนี้

  • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
  • สถานที่สำหรับจัดให้มีการซ้อมหรือเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา สนามม้า และห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท
  • สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และเครื่องเล่นลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอล

2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่าง ตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

3. ห้ามการจัดงาน/กิจกรรมทุกประเภท รวมถึงการจัดอบรม สัมมนา การจัดเลี้ยง การจัดแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรี หมอลำ รถแห่ และกิจกรรมทางสังคม พิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมุกดาหาร หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาอนุญาตกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมงานได้ไม่เกิน 150 คนเท่านั้น

4. สถานที่ที่ประชาชนรวมตัวกันเพื่อการพักผ่อน อาทิ อุทยาน อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ ๒ ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

5. ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านหรือเคหสถานทุกครั้ง

รายละเอียดคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ฉบับเต็ม คลิกที่นี่