จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข และสอดคล้องตามข้อกำหนด ฯ ฉบับที่ ๒๔ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคและห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ดังนี้

– สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ และสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

– สถานที่สำหรับจัดให้มีการซ้อมหรือเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา สนามม้า และสถานที่อื่นใดในทํานองเดียวกัน รวมทั้งห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนันทุกประเภทในสถานที่ดังกล่าว หรือในสถานที่อื่นใด

2. ห้ามการจัดงาน/กิจกรรมทุกประเภท รวมถึงการจัดอบรม สัมมนา การจัดเลี้ยง การจัดแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรี หมอลำ รถแห่ และกิจกรรมทางสังคม พิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 100 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมุกดาหาร หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาอนุญาตกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมงานได้ไม่เกิน 200 คนเท่านั้น

3. สถานที่ที่ประชาชนรวมตัวกันเพื่อการพักผ่อน อาทิ อุทยาน อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ ๒ ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

4. ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านหรือเคหสถานทุกครั้ง

รายละเอียดคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ฉบับเต็ม คลิกที่นี่