วัคซีนโควิดสำหรับเด็กนักเรียนให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช/ปวส) หรือเที่ยบเท่าติดต่อแจ้งความประสงค์รับวัคซีน Pfizerและนัดวัน เวลา สถานที่ ฉีด ได้ที่สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่