กรมการกงสุลจะจัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ตที่ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงไปรับบริการทำพาสปอร์ต ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า walk-in ได้เลย

สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพียงนำบัตรประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี) มาเท่านั้น สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บิดามารดาจะต้องมาเซ็นยินยอม โดยอายุ 7 ปีขึ้นไปใช้บัตรประชาชน และต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตรแทน พร้อมเอกสารของพ่อแม่ ได้แก่ บัตรประชาชนของพ่อแม่ (หรือพาสปอร์ตกรณีเป็นต่างชาติ) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์และอำนาจปกครองบุตร เช่น ทะเบียนสมรส หรือใบหย่าที่ระบุอำนาจปกครองบุตร ใบ ปค. 14 โดยหากเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถติดต่ออำเภอเพื่อเตรียมเอกสารแต่เนิ่น ๆ

*ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต/ราชการ/พระภิกษุ) โดยสามารถเลือกทำเล่ม 10 ปี (สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท) และ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท)


*ส่งเล่มทางไปรษณีย์ โดยมีค่าธรรมเนียม 40 บาท

ที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร