คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง และเงื่อนไขการดำเนินกิจกรรม/กิจการบางประเภท

ใหม่ ! ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 90) ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศจังหวัด ฯ (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด – 19 จากโรคติดต่ออันตรายไปสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยยกเลิกประกาศจังหวัดมุกดาหารฯ จำนวน 14 ฉบับ ทั้งนี้ ให้กิจกรรม กิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และให้ผู้ประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม รวมถึงแนะนำมาตรการ “2U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล” เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันตนเอง ให้ประชาชนปลอดภัย ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ใหม่ ! คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๔๒๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๗๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในชุมชนและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๒๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่อนคลายให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คารโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และผ่อนคลายมาตรการกรณีการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมคนมากกว่า 2,000 คน ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ ฯ ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๘) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่อนคลายมาตรการ การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา ทั้งประเภทกีฬาในร่ม และกลางแจ้ง สามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนามตามความจุสนาม (เดิมกีฬาในร่มให้มีผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของความจุสนาม) และยกเลิกมาตรการ กรณีการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า ๕0 คน ที่กำหนดให้ผู้จัดงานหรือกิจกรรมจัดให้ผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี ATK ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่


มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกจังหวัด การขนส่ง และรถโดยสารสาธารณะ

จังหวัดมุกดาหารได้มีประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๕) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่อนคลายมาตรการรองรับการเปิดด่านผ่านแดนถาวรทางบกสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) และจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ – ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ผ่อนคลายให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามที่ทางราชการกำหนด (Thailand Pass) ส่วนชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

๒. ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถแสดงผลแบบตรวจหาแอนติเจนสำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (ATK Professional Use) หรือโดยวิธี RT–PCR มีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทาง (เดิมใช้เฉพาะ RT–PCR เว้นแต่กรณีมาชั่วคราวโดยใช้ Border Pass จึงจะใช้ ATK ได้)

๓. กรณีไม่มีผลการตรวจตามข้อ ๒ เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดมุกดาหาร สามารถตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยบุคลากรทางการแพทย์ (ATK Professional Use) ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ และให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๓) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีการเปิดใช้ช่องทางสำหรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้า–ออกระหว่างประเทศทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ–ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) โดยกำหนดประเภทของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ และคำสั่ง ศบค. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๔) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่อนคลายมาตรการรองรับการเปิดด่านผ่านแดนถาวรทางบกสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) และจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ – ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับคำสั่ง ศบค. และมาตรการการเดินทางเข้า – ออก ประเทศของ สปป. ลาว เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ในระดับพื้นที่สำหรับจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัด ฯ (ฉบับที่ 73) กำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร กลุ่มผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ฯ จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๗) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่อนคลายมาตรการในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว และห้ามชุมนุม หรือมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – ประกาศ ฉบับที่ 40 มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดมุกดาหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – กำหนดจุดรับส่งผู้โดยสารขึ้นลงรถโดยสาร ระหว่างเส้นทางของรถโดยสารที่เข้ามาและออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 จุด คือ (1) ทางแยกอำเภอหนองสูง (2) ทางแยกหน้าที่ว่าการอำเภอคำชะอี (3) ทางแยกอำเภอนิคมคำสร้อย (4) จุดจอดรถและที่พักผู้โดยสารบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล และ (5) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 5 มกราคม 2564 – ประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 7 มกราคม 2564 – คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามรถโดยสารประจำทางบางเส้นทางเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 8/9-22 มกราคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 21 มกราคม 2564 – ผ่อนคลายให้เปิดสถานประกอบการ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่เคยสั่งปิดไว้เป็นการชั่วคราวให้สามารถดำเนินการได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ประกาศ ฉบับที่ 45 จังหวัดปรับเงื่อนไขการขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ประกาศ ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ฯลฯ เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด และผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการเดินรถของรถโดยสารสายมุกดาหาร – ระยอง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ประกาศ ฉบับที่ 44 มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดมุกดาหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – จังหวัดปรับมาตรการกรณีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยให้กิจกรรมตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป ให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งการจัดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมที่มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (เดิมกำหนดให้ 200 คนขึ้นไปต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารอนุญาต) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่ และ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งจัดงาน ฯ ได้ที่นี่

วันที่ 2 เมษายน 2564 – ประกาศ ฉบับที่ 50 กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปรับจังหวัดสมุทรสาครจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นพื้นที่ควบคุม และลดระยะเวลาในการกักตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 2 เมษายน 2563 – กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๔ เพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๕๑๖/๒๕๖๔ เพื่อปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๕๗๗/๒๕๖๔ เพื่อห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเพิ่มการขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่ / แบบคำร้องขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม

วันที่ 5 มกราคม 2564 – กำหนดมาตรการให้สถานประกอบการ กิจการ หรือกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 2 เมษายน 2563 – กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 55) มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดมุกดาหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 53) มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดมุกดาหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 27 เมษายน 2564 คำสั่งจังหวัด ที่ 1690/2564 ระงับการเดินรถเข้าออกจังหวัดเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1690/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่ / แบบคำร้องขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ฯ (ฉบับที่ ๕๔) เพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการทำงานในรูปแบบ Work from Home มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่ และ (ฉบับที่ ๕๖) ขยายระยะเวลาขอความร่วมมือใช้มาตรการ Work from Home มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2033/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2279/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2458/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 – 24 มิถุนายน 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 58) กำหนดมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และการเฝ้าระวังในระบบกักกันตัว ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2728/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ฯ (ฉบับที่ 60) ลงวันที่ 17 พ.ค. ๒๕๖๔ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน (ไม่จำกัดเวลาร้านอาหาร และโรงเรียนให้เปิดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมได้) มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 2 เมษายน 2563 – กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้โดยสารในแอปพลิเคชัน “Data Muk” และการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – จังหวัดผ่อนคลายมาตรการให้บันทึกข้อมูลผู้โดยสารในแอปพลิเคชัน “Data Muk” แทนการบันทึกข้อมูลตามแบบ ต.8 – คค พร้อมยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดจุดที่จะรับส่งผู้โดยสารขึ้นลงรถโดยสารระหว่างเส้นทาง และการกำหนดให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานบริการในบางเส้นทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – ประกาศมาตรการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะ/ มาตรการสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสาร/ มาตรการสำหรับพนักงานขับรถและผู้ให้บริการ และมาตรการสำหรับผู้โดยสาร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3084/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และงดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว โดยให้จัดการเรียนการสอนแบบทางไกลหรือวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 5 – 18 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3300/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และงดการจัดการเรียนในสถานศึกษา โดยให้จัดการเรียนแบบทางไกลหรือวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์แทน มีผลวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3543/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และให้งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3690/2564 ปรับมาตรการสำหรับจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลทุกประเภท ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) (พื้นที่ควบคุม ขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 – 18 สิงหาคม 2564 รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3905/2564 เพื่อคงมาตรการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (ห้ามเกิน 50 คน) มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4323/2564 เพื่อกำหนดให้การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนเกินกว่า 50 คน ขึ้นไป ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเกิน 100 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 61) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5896/2564 เพื่อกำหนดให้การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนเกินกว่า 100 คน ขึ้นไป ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเกิน 200 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 2 กันยายน 2564 – ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 65 กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดจุดที่จะรับส่งผู้โดยสารขึ้นลงรถโดยสารระหว่างเส้นทาง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3445/2564 กำหนดมาตรการจัดงาน/กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก และห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่สถานการณ์ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 (พื้นที่ควบคุม) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ฯ (ฉบับที่ 62) ลงวันที่ 5 ก.ค. 2564 กำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ฯ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564 ให้เปิดร้านเกม ตู้เกมเฉพาะเครื่องเล่นเล่นเดี่ยว หรือเล่นเป็นคู่ สำหรับสวนสนุกและสวนน้ำยังคงให้ปิดดำเนินการ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3906/2564 เพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค (โต๊ะสนุกเกอร์/บิลเลียด/ร้านเกม) และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า – ออกจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 68 ยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดจุดที่จะรับส่งผู้โดยสารขึ้นลงรถโดยสารระหว่างเส้นทางของรถโดยสารที่เข้ามาและออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และผ่อนคลายการใช้สนามกีฬาเพิ่มเติม ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 – กำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร กลุ่มผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น โดยกำหนดให้พนักงานขับรถสินค้าและคนประจำรถสินค้า ต้องมีหนังสือยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT- PCR มีผลตรวจเป็นไม่พบเชื้อ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และสามารถใช้ได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากเกินกำหนดจะต้องได้รับการตรวจอีกครั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 70) ปรับและผ่อนคลายมาตรการ กรณีพนักงานขับรถสินค้าและคนประจำรถสินค้าที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทยและกลับเข้ามาเกินระยะเวลาที่กำหนด โดยปรับมาตรการใหม่เป็น “หากพนักงานขับรถสินค้าและคนประจำรถสินค้าเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเกินระยะเวลาที่กำหนด เมื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา ๗ วัน และได้รับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ด้วยวิธี RT- PCR หรือการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน หรือ ATK (Antigen Test Kit) โดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย” ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 71) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 57) ปรับระยะเวลากักตัวสำหรับผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรบางประเภทให้สอดคล้องกับคำสั่ง ศบค. ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 6232/2564 ผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) กรณีการห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และกำหนดให้การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนเกินกว่า 300 คน ขึ้นไป ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเกิน 1000 คน คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3832/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน และกำหนดมาตรการการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ผ่อนคลายมาตรการ ให้สถานที่สำหรับจัดให้มีการซ้อมหรือเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา สนามม้า และสถานที่อื่นใดในทำนองเดียวกัน โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการนั้นอย่างเคร่งครัด คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๗๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในชุมชนและสถานศึกษา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อควบคุมกำกับมาตรการป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร 110/2565 เรื่อง ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มีผลตั้งแต่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร 111/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการสำหรับร้านจำหน่านอาหารและเครื่องดื่ม และการเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค มีผลตั้งแต่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 76) มาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการ มีผลตั้งแต่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 74) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีพบการติดเชื้อ ในร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด สถานประกอบการ โรงเรือน สถานที่ หรือยานพาหนะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ และประโยชน์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถดำเนินการควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – กำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารด้วยรถโดยสารประจำทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัด ฯ (ฉบับที่ 72) กำหนดมาตรการ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร โดยการคัดกรองผู้มารับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และไม่ครบตามเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล และการเปิดเมืองของจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัด (ฉบับที่ ๗๙) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดมาตรการป้องกันโรคให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ ๔๓) และการปรับพื้นที่สถานการณ์ของ ศบค. จากพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) โดยผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา
(๒) สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ เปิดบริการได้ตามปกติ โดยสนามในร่วมสามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนามไม่เกิน ร้อยละ ๗๕ ของความจุสนาม
(๓) ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ ร้านสัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดบริการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การใช้สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายตามข้อ ๑ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้งและกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม และห้ามการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัด (ฉบับที่ ๗๘) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดมาตรการกรณีการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้ ข้อ ๑ การจัดงานหรือจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า ๕๐ คน ทุกประเภท ยกเว้นเฉพาะตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้ผู้จัดงานจัดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยวิธี ATK มีผลการตรวจเป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียด

ประกาศจังหวัด (ฉบับที่ ๗๗) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำแนกระดับของพื้นที่สถานการณ์ของสถานศึกษาตามจำนวนผู้ติดเชื้อ และกำหนดกรอบแนวทางและเงื่อนไขในการพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนแทนรูปแบบการเรียนในห้องเรียนตามปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ระกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 67) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 69) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคลผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ – ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 64 กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวประสงค์จะเดินทางกลับประเทศโดยผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 2 จำนวนมาก มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 75) การเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มเติม มีผลตั้งแต่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๑) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดมาตรการสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงให้ปิดต่อไป แต่ให้ยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ปรับรูปแบบเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มได้ ปรับมาตรการการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จากเดิมไม่เกิน ๒๓.๐๐ น. เป็น ไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. และกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 350/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยยังคงจำเป็นต้องปิดดำเนินการไว้ก่อน ตามข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ 42) แต่หากผู้ประกอบการประสงค์จะปรับรูปแบบเพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร โดยสามารถยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการ ฯ ได้เมื่อมีความพร้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งมีบุคคลอื่นอยู่เป็นจำนวนมาก มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัด (ฉบับที่ ๘๐) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ฯ จัดให้มีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ ๘๖ ผ่อนคลายมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ รองรับนโยบายการเปิดประเทศ และเตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านที่จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) อันจะเป็นผลให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและการดำเนินชีวิตของประชาชนกลับสู่สภาวะปกติมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่