กรมท่าอากาศยานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.00 น.) นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร ที่ห้องประชุมริเวอร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ซิตี้มุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

จากที่กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งท่าอากาศยานมุกดาหารเมื่อปี 2561-2562 ปรากฏว่าจังหวัดมุกดาหารมีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการจัดตั้งท่าอากาศยาน โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรการต่างๆ จากผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจจาก ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็น กว่า 300 คน โดยประชาชนส่วนใหญ่ มีความกังวลและต้องการทราบอัตราค่าชดเชยกรณีการเวนคืนที่ดิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนไป

ต่อข้อกังวลดังกล่าว คณะที่ปรึกษาโครงการได้ให้ข้อมูลว่า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการออกแบบ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี หลังจากนั้นจึงจะถึงขั้นตอนการดำเนินงานด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยขั้นตอนดังกล่าวจะมีการตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และกรมการท่าอากาศยาน เพื่อร่วมกันพิจารณาราคาที่ดิน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้วจึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการดำเนินการก่อสร้าง

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร

https://drive.google.com/file/d/11QIUuklZX47IfiZGU9OYunpK8kX2oAhR/view

เนื้อหาข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร