เรียนใกล้บ้าน ! ทุนการศึกษาอนุปริญญา สาขาจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ฟรี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 6,000 บาท เรียนจบไม่ต้องคืนทุน

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส
  • เป็นผู้ที่ได้รับการค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนในโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร โดยแหล่งทุนจาก บพท.

เงื่อนไขของการให้ทุน

  • ให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 6,000 บาท
  • จำนวน 30 เดือน รวม 180,000 บาท/ทุน (ค่าอุปกรณ์, ค่าหอพัก, ค่าเดินทาง)

ฟรี! ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ

1. เรียนจบไม่ต้องคืนทุน และ การแจ้งความประสงค์ขอทุน ไม่มีผลผูกมัดต่อการสมัครในสถานศึกษาอื่น

2. การแจ้งความประสงค์ครั้งนี้เพื่อประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน กสศ. จะมีผลอนุมัติทุนจาก กสศ. เท่านั้น