การก่อสร้างรถไฟทางคู่ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแล้วเสร็จใเดือนมีนาคม 2570 ขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างไปแล้วในช่วงสัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก และช่วงสัญญาที่ 2 หนองพอก- สะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม) โดยมีงานก่อสร้างสำนักงานโครงการ ณ จังหวัดนครพนม ผลงานก่อสร้าง ร้อยละ 3.57 ส่วนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างขั้นตอนการเวณคืนที่ดินและจ่ายค่าทดแทนตามแผนของการรถไฟ

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้า อยู่ระหว่างการเวณคืนที่ดิน ซึ่งมีที่ดินมีโฉนดต้องเวณคืน 1,206 แปลง ส่งมอบพื้นที่แล้ว 174 แปลง ส่วนที่ดิน สปก.146 แปลง ทำสัญญาและจ่ายเงินแล้ว 43 แปลง

สำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินมุกดาหาร บริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบผังทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ โดยได้นำเสนอแบบร่างต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดมุกดาหาร (เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566) ที่ผ่านมา โดยมีความคืบหน้างานออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ซึ่งตามแผนกำหนดแล้วเสร็จในปี 2573 (เลื่อนจากแผนเดิมในปี 2571)

เดือนธันวาคม 2566 กรมท่าอากาศยานรายงานว่า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ โดยได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567